บริการของเรา

Primary service

งานบริการหลัก

  • ให้บริการด้านงานรักษาความปลอดภัยทุกประเภท
  • ให้บริการรักษาความปลอดภัยให้กับบุคคล
  • ให้บริการงานรักษาความปลอดภัยงานกิจกรรมต่างๆ

secondary service

บริการเสริม

  • ศูนย์ฝึกอบรมตามหลักสูตรพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย ปี 2558
  • สนับสนุนการบริการ กิจกรรม กับหน่วยงานภาครัฐ

Vision

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นพัฒนางานรักษาความปลอดภัย   ใส่ใจทุกองค์ประกอบ พร้อมสรรหา สร้างรากฐานเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน เน้นการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพต่อองค์กร และสังคมอย่างสูงสุด

recruitment

การคัดสรรบุคลากร

คัดสรรพนักงานรักษาความปลอดภัยที่มีคุณภาพ และเป็นไปตาม พรบ. ว่าด้วยธุรกิจรักษาความปลอดภัย เพื่อให้ได้มาตราฐาน ก่อนเข้าสู่กระบวนการฝึกอบรมการเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย

training

การฝึกอบรม

จัดฝึกอบรมตั้งแต่ระดับพนักงานรักษาความปลอดภัย ตามพระราชบัญญัติรักษาความปลอดภัยปี 2558 จนถึงการอบรมในระดับปฏิบัติการพิเศษโดยผู้ชำนาญการพิเศษด้วยการฝึกอบรมที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาด้านความรู้ความเข้าใจ และ ความสามารถในการปฏิบัติงาน รวมถึงให้ตอบสนองกับการให้บริการ อย่างสม่ำเสมอ